خط مشی ایمنی، بهداشت، محیط زیست (HSE) شرکت پتروشیمی سیراف انرژی

شرکت پتروشیمی سیراف انرژی نیل به بهبود مستمر در زمینه مدیریت و حفاظت از ایمنی، بهداشت و محیط زیست را جزء جدایی ناپذیر از فرهنگ سازمانی خویش قرار داده است.

در این رهگذر با اعتقاد راسخ به اصل “اگر کار به صورت ایمن برنامه ریزی و اجرا شود کل حوادث قابل پیشگیری خواهند بود بر آنیم در خصوص پیاده سازی الزامات HSE با رویکردی منطبق بر استانداردهای جهانی اهداف ذیل را سرلوحه فعالیتهای سیستم مدیریت  HSE قرار دهیم:

  1. ایجاد محیط کار سالم و ایمن
  2. انطباق کامل تصمیم گیری ها و فعالیت ها با الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در حوزه های ملی و بین المللی
  3. محافظت از محیط زیست، استفاده بهینه از منابع و انرژی و تلاش در جهت کاهش آلودگی های ناشی از فعالیت ها و بسترسازی مناسب با هدف دستیابی به توسعه پایدار
  4. صیانت از سلامت پرسنل و پیشگیری از بروز بیماری های شغلی
  5. کاهش حوادث، ارزیابی، کنترل و مدیریت ریسک و عوامل زیان آور محیط کار
  6. عدم پذیرش عملکردهای غیر از سطح آسیب صفر
  7. ایجاد تناسب بین کارکنان و کار محوله
  8. مشارکت همه ذینفعان اعم از کارکنان، مشتریان، پیمانکاران و … به منظور بهبود مستمر سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست
  9.  توسعه فرهنگ HSE و دستیابی به رویکرد فعال به  HSE
Untitled 2