میزان پیشرفت

شرحپیشرفت جمعی
طرح احداث واحد متانول بندر دیر58.75%
مطالعات و فعالیتهاي مقدماتی100%
لیسانس، مهندسی اصولی و تفصیلی89.78%
تدارکات و امور کالا67.62%
سیویل و ساختمان64.14%
نصب و پیش راه اندازي22.21%
راه اندازي0.20%
آموزش و تجهیز نیروي انسانی0.00%
خدمات عمومی و رفاهی50.50%
فعالیت هاي پیش بینی نشده0.00%