میزان پیشرفت

عنوانپیشرفت واقعی (%) تا پایان آذر ماه 1401
طرح احداث واحد متانول بندر دیر56/29
مطالعات و فعالیتهاي مقدماتی100
لیسانس، مهندسی اصولی و تفصیلی89/19
تدارکات و امور کالا63/71
سیویل و ساختمان63/49
نصب و پیش راه اندازي20/66
راه اندازي0/20
آموزش و تجهیز نیروي انسانی0/00
خدمات عمومی و رفاهی50/50
فعالیت هاي پیش بینی نشده0/00