میزان پیشرفت

عنوانپیشرفت واقعی (%) تا پایان اسفندماه 1401
طرح احداث واحد متانول بندر دیر57/38
مطالعات و فعالیتهاي مقدماتی100
لیسانس، مهندسی اصولی و تفصیلی89/78
تدارکات و امور کالا65/73
سیویل و ساختمان62/78
نصب و پیش راه اندازي21/03
راه اندازي0/20
آموزش و تجهیز نیروي انسانی0/00
خدمات عمومی و رفاهی50/50
فعالیت هاي پیش بینی نشده0/00