میزان پیشرفت

عنوانپیشرفت واقعی (%) تا پایان اسفند ماه 1400
طرح احداث واحد متانول بندر دیر51/57
مطالعات و فعالیتهاي مقدماتی100
لیسانس، مهندسی اصولی و تفصیلی85/60
تدارکات و امور کالا57/27
سیویل و ساختمان60/88
نصب و پیش راه اندازي16/89
راه اندازي0/20
آموزش و تجهیز نیروي انسانی0/00
خدمات عمومی و رفاهی50/50
فعالیت هاي پیش بینی نشده0/00