میزان پیشرفت

عنوانپیشرفت واقعی (%) تا پایان شهریور ماه 1400
طرح احداث واحد متانول بندر دیر49/38
مطالعات و فعالیتهاي مقدماتی100
لیسانس، مهندسی اصولی و تفصیلی84/71
تدارکات و امور کالا53/85
سیویل و ساختمان59/74
نصب و پیش راه اندازي15/88
راه اندازي0/20
آموزش و تجهیز نیروي انسانی0/00
خدمات عمومی و رفاهی50/50
فعالیت هاي پیش بینی نشده0/00