مشخصات طرح تولید متانول

در جدول ذیل مشخصات طرح تولید متانول شرکت پتروشیمی سیراف انرژی آورده شده است.

محل احداثاستان بوشهر، شهرستان دیر
مساحت زمین55 هکتار
صاحب لیسانسشرکت هالدر تاپسو
نظام اجرایی پروژهE+P+C
منابع مالی80% وام، 20% آورده سهامداران
تامین منابع ارزی85% از صندوق توسعه ملی، 15% آورده سهامداران
تاریخ شروع طرح1389/06/24