محصول و خوراک طرح

در جدول ذیل مشخصات محصول و خوراک طرح شرکت پتروشیمی سیراف انرژی آورده شده است.

محصولظرفیت اسمی (هزار تن در سال)خوراک مصرفی (میلیون نرمال متر مکعب در سال)محل تامین خوراک
متانول16501- گاز طبیعی 1537
2- اکسیژن 521
1- خط لوله گاز سراسری
2- یوتیلیتی مجتمع (ASU)