مجمـع عمومی عادی سـالانه شـرکت سـیراف انـرژی برگزار شد

مجمع عمومی عادی ســــالیانه شـــرکت ســرمایه گذاری ســـیــــراف انـــرژی مربوط به سال مالی منتهی به مرداد 1400، امـروز چهارشنبه 12 آبان ماه 1400 با حــضــور دکتر بهروز عباسی، مدیرعامل انرژی سپهر و به ریاست دکتر فرهاد جهانگیری، قائم مقام هلدینگ و به دبیری مهندس حسن ذوالفقاری، مدیرعامل سیراف انرژی برگزار شد.

Share :