سهامداران

شرکت هلدینگ انرژی سپهر

شرکت هلدینگ انرژی سپهر

تعداد سهام : 99.99 % از سهام شرکت
شرکت صنایع پتروشیمی دنا

شرکت صنایع پتروشیمی دنا

تعداد سهام : 0.01% از سهام شرکت
صنایع پتروشیمی سبلان

صنایع پتروشیمی سبلان

تعداد سهام : 0.01% از سهام شرکت
قطب پتروشیمی سپهر لاوان

قطب پتروشیمی سپهر لاوان

تعداد سهام : 0.01% از سهام شرکت
شرکت تجارت بین الملل سکو

شرکت تجارت بین الملل سکو

تعداد سهام : 0.01% از سهام شرکت