بازدید مدیـرعامل و قائم مقام هلدینگ انرژی سپهر از پتروشیمی سیراف انرژی

مهندس محمدطاهر شفیعی، مدیرعامل و دکتر فرهاد جهانگیری قائم مقام هلدینگ انرژی سپهر با همراهی مهندس حیدرنیا مدیرعامل پتروشیمی سیراف انرژی دوشنبه 21 آذرماه 1401 از پتروشیمی سیراف انرژی بازدید نموده و در جریان آخرین وضعیت این شرکت قرار گرفتند. دلیری، رئیس حراست انرژی سپهر و شریفی مدیر پروژه های پتروشیمی سیراف انرژی نیز در این بازدید حضور داشتند.

Share :