بازدید مدیرعامل هلدینگ پتروفرهنگ از سایت پتروشیمی سیراف انرژی

مهندس شاهدایی مدیرعامل هلدینگ پتروفرهنگ، در تاریخ 15 دی ماه 1400 با همراهی دکتر عباسی مدیرعامل هلدینگ انرژی سپهر، مهندس شریعت مدیر نظارت بر طرح و تولید هلدینگ پتروفرهنگ و مهندس علیخانی رئیس هیأت مدیره پتروشیمی سیراف انرژی، از سایت پتروشیمی سیراف انرژی بازدید و ضمن ارائه گزارشی توسط مهندس ذوالفقاری مدیرعامل این شرکت در جریان پیشرفت، موانع و مشکلات پروژه قرار گرفتند.

Share :