بازدید مدیران ارشد گروه مالی سپهر صادارت، پتروفرهنگ و انرژی سپهر از پتروشیمی سیراف انرژی

مدیران ارشد گروه مالی سپهر صادرات و هلدینگ های پتروفرهنگ و انرژی سپهر از پتروشیمی سیراف انرژی در شهرستان بندردَیر استان بوشهر بازدید کردند.

در این بازدید که با حضور آقابابایی رئیس هیئت مدیره و وکیلی مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات، مقیمی قائم مقام هلدینگ پتروفرهنگ و شفیعی مدیرعامل و جهانگیری قائم مقام هلدینگ انرژی سپهر انجام گرفت، حیدرنیا مدیرعامل سیراف انرژی آخرین تحولات و برنامه های این شرکت در جهت پیشرفت پروژه را بیان نمود.

پتروشیمی سیراف انرژی با ظرفیت تولید سالانه 1 میلیون و 650 هزار تن متانول، یکی از شرکت های تابعه هلدینگ انرژی سپهر است.

Share :